Logó
Képzések


Általános Szerződési Feltételek

A Webuni által üzemeltetett Meló-Diák képzési oldal egy olyan online oktatási felület, amely lehetőséget biztosít regisztrált Szolgáltatók (továbbiakban: Szolgáltatók) számára, hogy oktatási anyagaikat széles körben elérhetővé tegyék az érdeklődő Felhasználók (továbbiakban: Felhasználók) számára. A Webuni kapcsolatot teremt Szolgáltatók és Felhasználók között, hogy minél szélesebb körben elősegítse a tudományos célú információáramlást.

A Webuni által létrehozott online felületen található minden tartalom, különösen, de nem kizárólagosan a Webuni által biztosított szoftverek, technológia, a felületen kialakított design elemek, szöveges elemek, grafikák, logók, linkek, animációk, videók, illusztrációk, hangfájlok, képek, stb. („Webuni által szolgáltatott tartalom”), a Webuni Kft. tulajdonát képezik és szerzői jogi védelem alatt állnak.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Webuni szolgáltatásait igénybe vevő minden Szolgáltatóra és Felhasználóra kötelezően rögzíti a Webuni szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó Szerződési Feltételeket.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, avagy ÁSZF) a Webuni Kft. (6000 Kecskemét, Magyar u. 2.; Cg.: 07-09-025548; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett melodiak.webuni.hu alatt elérhető a MELÓ-DIÁK Országos Diákvállalkozásszervező Kft. (továbbiakban: Tulajdonos) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Jelen szerződés határozatlan időre köttetik.

Az Üzemeltető, mint a Szolgáltatás üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Üzemeltető a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az Üzemeltető erre a célra szolgáló felülete (Értesítések) és/vagy az általa küldött hírlevél és/vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

REGISZTRÁCIÓ:

A Szolgáltatás szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött, amelyet a Felhasználó a Tulajdonos www.melodiak.hu weboldalán keresztül tehet meg.

A Szolgáltatás rendszerében történő regisztrációval az Üzemeltető, illetve a Felhasználó:

A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségéért felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. Az Üzemeltető a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a jogsértő magatartást ténylegesen a regisztrált személy tanúsította, vagy esetleg más személy használata a felhasználó jogosultságát. A Tulajdonos és Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni az Üzemeltető info@webuni.hu e-mail címén keresztül, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

FELELŐSSÉG:

Az oldal kizárólagosan piacfelület, mind a Szolgáltatók, mind a Felhasználók számára. Az Üzemeltető nem foglalkoztat, illetőleg nem alkalmaz Szolgáltatókat, továbbá nem vállal felelősséget semmilyen jellegű jogviszonyért, amely a Szolgáltatók és a Felhasználók között jön létre. Az Üzemeltető nem felelős továbbá a Szolgáltatók és a Felhasználók között felmerült jogvitákért, kártalanítási igényekért, károkozásokért, vagy egyéb veszteségekért, igényekért. Az Üzemeltető nem cenzúrázza a felületére feltöltött anyagokat, így azok tartalmáért, minőségéért, az információk valódiságáért, valóságtartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, különösen az azokban megfogalmazott szóhasználatokért, kifejezésekért, véleményekért. Nem szavatol és nem vállal felelősséget semmilyen feltöltött tartalomért, illetőleg az annak felhasználásából eredő bárminemű igényért vagy kárért.

Minden Szolgáltató saját maga felelős az általa közzétett, megosztott és feltöltött anyag, kurzus tartalmáért, az információk valódiságáért, az azok használatából a Felhasználóknak okozott károkért.

Minden Felhasználó és Szolgáltató saját maga felelős a felhasználás során közzétett nyilatkozatért és magatartásáért, azokért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Üzemeltető online felületén megjelenő tartalmak más online felületekhez is hozzáférést biztosíthatnak. Az Üzemeltető ezen felületekre való átlépéséből eredő semmiféle kárért felelősséget nem vállal. Az átlépés előtt a Szolgáltató, illetve a Felhasználó köteles meggyőződni annak biztonságos voltáról illetve gondoskodni személyes adatainak megóvásáról.

A honlapon megosztott linkeket az Üzemeltető előzetesen nem ellenőrzi, továbbá az Üzemeltető nem vállal felelősséget a linkek megosztásából fakadó problémákért, mint például a link valódisága, eredetisége.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy az oktatási anyagok felhasználása során a külső linkek veszélynek tehetik ki a Felhasználókat, mivel azok tartalma esetlegesen támadó jellegű, vagy személyükre egyébként veszélyes, rasszista, törvénybe, vagy jóerkölcsbe ütköző lehet.

A honlap, illetőleg az oktatási anyag közvetlenül vagy a Szolgáltatón keresztül közvetve hozzáférést adhat olyan weboldalakhoz, amelyek harmadik személy rendelkezése alatt állnak.

Az Üzemeltető kifejezetten nem támogat egyetlen külső honlapot sem, továbbá azok nem állnak az irányítása alatt, így a szükséges biztonsági lépéseket a Felhasználónak kell megtennie.

Az oktatási anyagot kizárólag jogszerűen lehet használni, a törvény nem ismerése a felelősség alól nem mentesít.

KÁRTALANÍTÁS:

Amennyiben harmadik személy az Üzemeltetővel szemben a Szolgáltató, illetve Felhasználó valamely, a szolgáltatás igénybevétele során tanúsított magatartásából eredően bármiféle követelést vagy igényt támaszt, a Szolgáltató köteles ezen igényekért közvetlenül helytállni, vagy, a kifizetett követelést az Üzemeltetőnek megtéríteni.

ADATKEZELÉS:

Az Üzemeltető a Szolgáltatók és a Felhasználók által, a regisztráció és a szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli; azt csak jogszabályban előírt kötelezettsége alapján és csak az arra illetékes bíróságnak illetve hatóságoknak adja ki.

Az Üzemeltető szavatol azért, hogy a Szolgáltatók és a Felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

A Szolgáltató, illetve a Felhasználó köteles a regisztráció során megadott adatait naprakészen tartani.

A Felhasználók és Szolgáltatók hozzájárulnak, hogy:

Emellett minden az Üzemeltető szolgáltatásait igénybevevő Szolgáltató és Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

INFRASTRUKTÚRA:

Az Üzemeltető, hogy szolgáltatásait a Szolgáltatók és a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, amely tevékenység a szolgáltatás időszakos korlátozásával vagy szünetelésével járhat. Üzemeltető kijelenti, hogy a karbantartási munkálatokat meghatározott időközönként, lehetőség szerint 20.00-06.00 óra között, alkalmanként maximum 48 óra időtartamban végzi. Az Üzemeltető a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

A rendszeres karbantartások mellett az Üzemeltető egy műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: info@webuni.hu. A megadott e-mail címen bejelentett hibákat az Üzemeltető rögzíti és vállalja azok mihamarabbi elhárítását.

A Szolgáltató és a Felhasználó tartozik felelősséggel saját hardver és szoftver állapotáért, illetve, hogy azok a szolgáltatás igénybevételére alkalmas állapotúak.

Az Üzemeltető nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, amely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, ami az ellenőrzési- és érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, stb.), továbbá amely 20.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt következett be.

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE:

A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó törli magát az Üzemeltető regisztrált Szolgáltatói, illetve Felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató, a Felhasználó vagy az Üzemeltető megszűnik.

Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. A Szolgáltató, illetve a Felhasználó köteles megtéríteni az Üzemeltető és a Tulajdonos minden olyan költségét, kárát, amely a Szolgáltató, illetve a Felhasználó szerződésszegésének következtében keletkezett.

A Szerződés megszűnésével az Üzemeltető felületére feltöltött oktatási anyagok szerzői joga továbbra is a Szolgáltatóé marad, azonban az adott oktatási anyagot már korábban megvásárló Felhasználó számára, továbbra is hozzáférést biztosít az Üzemeltető. Ennek érdekében, az Üzemeltető jogosult a szerverein továbbra is tárolni az adott kurzust, viszont további értékesítésre nem kerülhet.

VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Együttműködési kötelezettség:

A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.

Jogról való lemondás:

A jelen Szerződési Feltételek által biztosított jogról történő lemondás kizárólag írásban történhet. A jelen Szerződési Feltételek által biztosított valamely jog érvényesítésének elmaradása nem minősül jogról való lemondásnak.

Kapcsolattartás:

A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. Kapcsolattartásra fenntartott e-mail cím: info@webuni.hu

Teljesség, Részleges érvénytelenség:

A jelen Szerződési Feltételek magukba foglalják mindazon rendelkezéseket, amelyek az Üzemeltető szolgáltatásai vonatkozásában a Feleket kötik, a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával a Felek közötti valamennyi korábbi, a jelen Szerződési Feltételek céljával vagy tárgyával ellentétes, vagy a jelen Szerződési Feltételek teljesülését akadályozó, vagy korlátozó korábbi megállapodás vagy jognyilatkozat hatályát veszti.

Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a jelen Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

Irányadó jog, illetékes bíróság:

A jelen Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerült vitás kérdéséket békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez a tárgyalások bármely Fél általi kezdeményezésének időpontjától számított 30 napon belül nem vezet eredményre a Felek a jelen Szerződési Feltételekből eredő jogviták rendezésére pertárgyértéktől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Szolgáltatókra vonatkozó rendelkezések

Oktatási anyagokra és azok feltöltésére és felhasználásra vonatkozó rendelkezések:

A Szolgáltató jogosult ingyenesen vagy fizetős formában feltölteni a maga által készített oktatási anyagokat, melyek a Szolgáltató saját tulajdonai maradnak. A Szolgáltató jelen online felületét nem használhatja más célból csak és kizárólag annak érdekében, hogy oktatási anyagait Felhasználókhoz eljuttassa és nem akadályozhatja más Szolgáltató munkáját, oktatási anyagainak feltöltését.
Az Üzemeltető a feltöltött oktatási anyagokhoz egy egyedi linket rendel, amelynek segítségével a Szolgáltató az oktatási anyagait promótálni tudja.

A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy fizetős oktatási anyagok publikálásához számlaképesnek kell lennie, mivel számla hiányában az Üzemeltetőnek nem áll módjában kifizetést teljesítenie.

A Szolgáltató szavatol az általa feltöltött bármilyen anyag tartalmáért, különösen az információk valódiságáért, azok valósághűségéért illetve szóhasználatáért, és kijelenti, hogy a képzési oldalon csak és kizárólag olyan anyagok kerülnek felhasználásra, amelyek harmadik személyek jogait nem sértik. A tartalomból eredő bárminemű felelősség a Szolgáltatót terheli. A Szolgáltató szavatol azért, hogy az általa bármilyen formában feltöltött oktatási anyag tekintetében rendelkezik a szükséges felhasználási jogokkal. A Szolgáltató által feltöltött oktatási anyag nem tartalmazhat reklámot vagy bármilyen vásárlásra történő buzdítást, linket, feliratkozásokat, levélszemetet, kivéve a saját weboldalának címét.

Az Üzemeltető jogosult az általa előírt vállalat-arculati irányelvek lehető legteljesebb módon történő érvényesülése érdekében az oktatási anyagok előnyére szolgáló korrekciók elvégzésére, illetve jogosult az oktatási anyag közzétételének megtagadására, ha azt nem találja megfelelő minőségűnek.

A Szolgáltató jogosult meghatározni az általa a feltöltött oktatási anyagok árát, azonban szavatol azért, hogy az általa feltöltött oktatási anyagok ára sem saját weboldalán, sem más online felületen nem alacsonyabb, mint az Üzemeltető felületén feltüntetett ár.

A Szolgáltató bármikor jogosult előre meghatározott időre vagy mennyiségben leakciózni kurzusait. Az Üzemeltető bármikor egyoldalúan jogosult a Szolgáltató által feltöltött oktatási anyagok vételárát leakciózni, de csak olyan mértékben hogy ez a Szolgáltató jelen Szerződési Feltételek által meghatározott jutalékát ne befolyásolja. A Szolgáltató jutalékát befolyásoló árcsökkentés csak a Szolgáltató hozzájárulásával alkalmazható.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa feltöltött oktatási anyaghoz bármely Felhasználó ingyenesen vagy ellenérték fejében hozzáférési jogosultságot szerez, úgy ahhoz az adott Felhasználó akkor is hozzáférhet, amennyiben a Szolgáltató az adott anyagot később törli.

A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető az általa feltöltött anyagok valamely rövid részletét üzleti és promociós célra minden korlátozástól mentesen felhasználja, melynek keretén belül megjelenítheti közterületi reklámhordozó felületen, írott vagy elektronikus média-hirdetésekben, reklámfilmekben, prospektusokban, reklámanyagokon, egyéb reklámhordozókon és más arculati megjelenési eszközökön. A Szolgáltató által más szerzők szerzői jogának megsértéséért e vonatkozásban a Szolgáltató felelős.

Ha a Szolgáltató az oktatási anyagának publikálásakor vállalja, hogy az Üzemeltető regisztrált Felhasználói kérdéseire válaszol, és ezt elmulasztja, szerződésszegést követ el, amelyre az Üzemeltető felhívja a figyelmét és felszólítja a vonatkozó kötelezettségeinek teljesítésére.

Piaci versennyel összefüggő kötelezettségek:

A Szolgáltató az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem tart fenn és nem hoz létre jogviszonyt, valamint semmilyen más közvetlen vagy közvetett módon nem ajánlja fel, vagy adja át a jelen szerződés tárgyával, illetve céljával azonos érdekből az Üzemeltető felületére feltöltött oktatási anyagát olyan más harmadik személynek, aki az Üzemeltető versenytársának minősül.

Jutalék fizetés:

A Szolgáltató az általa feltöltött oktatási anyag megvásárlása utáni bevételből jutalékos rendszerben részesedik. A Szolgáltató jutalékra csak akkor tarthat igényt, ha az oktatási anyagot megvásárló regisztrált Felhasználó az oktatási anyag árát a Üzemeltetőnek megfizette.

A kurzusok után befolyó összegből az Üzemeltető mindig levon 5%-nak megfelelő összeget, mint kezelési költséget, és az úgy fennmaradó összeg képezi a jutalékalapot.

A Szolgáltató az általa feltöltött oktatási anyagok megvásárlása után a befolyt vételárnak az 5 %-os kezelési költség levonása után fennmaradó részéből, azaz a befolyt vételár 95 %-ának 50%-ára jogosult. Amennyiben a Szolgáltató akciós árat alkalmaz, a jutalék alapja az akciós ár.

A Szolgáltató jutalékra csak a szerződésszerű teljesítést követően jogosult, azaz, ha oktatási anyagait a jelen Szerződési Feltételeknek megfelelően feltöltötte.

A fenti jutalékok fedeznek minden olyan a Szolgáltatónál felmerült kiadást, mely a jelen Szerződés szerződésszerű teljesítése során felmerült és a Szolgáltató a saját forrásaiból megelőlegezett. A Szolgáltató egyéb díjra nem tarthat igényt.

Amennyiben a Szolgáltató jutalékra jogosult, annak kifizetése a Szolgáltató által elektronikusan feltöltött számla ellenében történik. A Szolgáltató által kiállított számla az Üzemeltető által kiállított teljesítési igazolás alapján fogadható be, amennyiben az a teljesítési igazolás kézhezvételétől számított 60 napon belül feltöltésre kerül. A teljesítési igazolást az Üzemeltető a tárgyhót követő első hónap 10. napjáig küldi meg a Szolgáltató részére. Amennyiben a teljesítési igazolás bármely Fél által igazoltan nem felelne meg a valóságnak, úgy a teljesítési igazolást korrigálni kell annak alapján köteles a Szolgáltató a számlát kiállítani. Az Üzemeltető a számla beérkezését követő 35 napon belül teljesíti a jutalék kifizetését.

Amennyiben a Felek közötti Szerződés megszűnik, az Üzemeltető csak a megszűnés napjáig kiállított teljesítési igazolás alapján kiállított számlát fogadja be.

Felhasználókra (Hallgatókra) vonatkozó rendelkezések

A Felhasználó regisztrációt követően ingyenesen vagy ellenérték fejében hozzáférést nyer a Szolgáltatók által feltöltött oktatási anyagokhoz, amelyeket a Szolgáltatás felületén korlátlanul megtekinthet, amennyiben erről a Szolgáltató másképp nem rendelkezik. A korlátozott megtekinthetőség feltételeiről a Szolgáltató köteles a vásárlást megelőzően tájékoztatni a Felhasználót.

Felelősség:

A Felhasználó a Szolgáltatás felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel. Azaz, többek között a Felhasználó a megtekintett anyagokat, illetve a letöltött segédanyagokat csak saját célra használhatja fel, azt harmadik személy részére nem adhatja tovább, nem másolhatja, nem sokszorosíthatja, mások számára nem teheti hozzáférhetővé, nem játszhatja le több személy jelenlétében, nem terjesztheti. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért a jogsértő Felhasználót terheli a felelősség kivéve ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő. (pl: jogosulatlanul hozzáfértek profiljához).

Felhasználó maga tartozik felelősséggel a felhasználói fiókjáért.

Felhasználót azonnali értesítési kötelezettség terheli az Üzemeltető felé, ha ismeretlen személy hozzáférését érzékeli, és köteles minden biztonsági lépés megtételére. Ezen kötelezettségeknek az elmulasztásából eredő kárért az Üzemeltető felelősséget nem vállal .

Más Felhasználó fiókját csak annak engedélyével lehet használni, a felelősség az átengedőt terheli.

Díjfizetés:

A Felhasználó, amennyiben a Szolgáltató oktatási anyaga feltöltésekor ellenértéket kötött ki, az oktatási anyag ellenértékét a Szolgáltatás online felületén bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke az Üzemeltető számláján jóváírásra került. A befizetésről az Üzemeltető számlát állít ki, amelyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

Jótállás, szavatosság a Termékért

Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

Elállási jog

Az Üzemeltető felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, Felhasználót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésekről szóló 45/014(II.6.) számú Kormányrendeletben foglalt feltételek melletti elállási jog illeti meg.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Tulajdonos ÁSZF rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.